Disleksi Hakkında

DİSLEKSİ NEDİR

Disleksi tıbbi bir tanıdır.


DSM-V Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabına göre;

Gerekli girişimlerde bulunulmuş olmasına karşın, en az altı aydır süren, aşağıdaki belirtilerden en az birinin varlığı ile belirli, öğrenme ve okul becerilerini kullanma güçlükleri:

 

1.Sözcük okumanın yanlış ya da yavaş ve çok çaba gerektiriyor olması

(ör.tek tek sözcükleri yüksek sesle okurken, yanlış ya da yavaş ve duraksayarak okur, sıklıkla sözcükleri kestirir (öngörür), sözcükleri seslendirmede güçlükler yaşar)

 

DSM-V Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabına göre;

2.Okunanın anlamını anlama güçlüğü

(ör.düzyazı düzgün okuyabilir ancak sırayı, ilişkileri, çıkarımları ya da derin anlamları anlamaz).

 

3.Harf söyleme / yazma güçlükleri

(ünlü ya da ünsüz harfleri ekleyebilir, çıkarabilir ya da bunların yerini değiştirebilir.)

 

DSM-V Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabına göre;

  1. Yazılı anlatım güçlükleri

(ör.cümleler içinde birden çok dilbilgisi ya da noktalama yanlışı yapar, paragraf düzenlemesi kötüdür, görüşlerinin yazılı anlatımı açık değildir.)

 

DSM-V Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabına göre;

  1. Sayı algısı sayı gerçekleri ya da hesaplama güçlükleri

(ör.sayıları, bunların büyüklüğünü ve ilişkilerini anlaması kötüdür; yaşıtlarının matematik dersinden öğrendikle rinden değişik olarak, tek rakamlı sayıları eklerken parmak hesabı yapar; sayısal hesaplamaların ortasında kaybolur ve işlemleri değiştirebilir).

 

DSM-V Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabına göre;

6.Sayısal akıl yürütme güçlükleri

(ör.nicel sorunları çözmek için matematikle ilgili kavramları, gerçekleri ya da işlemleri uygulamakta çok güçlük çeker).

DSM-V Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabına göre;

B.Etkilenen okul becerileri, kişisel olarak uygula- nan geçerli başarı ölçümleri ve kapsamlı klinik değerlendirme ile doğrulandığı üzere, kişinin kronolojik yaşına göre beklenenden önemli ölçüde ve ölçülebilir derecede altındadır ve okul ya da işle ilgili başarıyı ya da günlük yaşam etkinliklerini ileri derecede bozar.

.

DSM-V Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabına göre;

On yedi yaşında ve üzerinde olan kişilerde, geçerli değerlendirmelerin yerine, işlevselliği bozan,belgeli öğrenme güçlükleri öyküsü kullanılabilir.

DSM-V Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabına göre;

C.Öğrenme güçlükleri okul yıllarında başlar, ancak etkilenen okul becerileriyle ilgili gerekler, kişinin sınırlı yeterliğini aşmadıkça tam olarak kendini göstermeyebilir.

 

(ör. zamanla  sınırlı sınavlar, dar bir zamanda uzun ve karmaşık raporları okuma ya da yazma, okulda aşırı yüklenme).

 

DSM-V Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabına göre;

D.Öğrenme güçlükleri, anlıksal yetiyitimleri, düzeltilmemiş görme ya da duyma keskinliği, diğer ruhsal ve sinirsel bozukluklar, ruhsal toplumsal güçlükler, okulda kullanılan dili tam bilmeme ya da eğitsel yönergelerin yetersizliği ile daha iyi açıklanamaz.

 

DSM-V Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabına göre;

Dört tanı ölçütü, kişinin öyküsü (gelişimsel, sağlık, aile, eğitim),okuldan edinilen bilgiler ve ruhsal-eğitsel değerlendirmenin klinik açıdan bir araya getirilmesiyle karşılanacak tır.

 

DSM-V Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabına göre;

Okuma bozukluğu ile giden:

Sözcük okuma doğruluğu

Okuma hızı ve akıcılığı

Okuduğunu anlama

 

 

DSM-V Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabına göre;

NOT: Disleksi, sözcük tanıma doğruluğu ya da akıcılığı sorunları, anlaşılır dile çevirme güçlüğü ve harf söyleme /yazma güçlükleri ile belirli öğrenme güçlükleri örüntüsünü göstermek için kullanılan seçenek bir terimdir.

 

Bu özel güçlükler örüntüsünü tanımlamak için disleksi terimi kullanılırsa, okuduğunu anlama ya da sayısal uslamlama güçlükleri gibi,var olan diğer güçlüklerin de tanımlanması önemlidir.

DSM-V Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabına göre;

Yazılı anlatım bozukluğu ile giden:

Harf söyleme/yazma doğruluğu

Dilbilgisi ve noktalama doğruluğu

Yazılı anlatımın açıklığı ya da düzeni

DSM-V Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabına göre;

Sayısal (matematik) bozukluk ile giden:

Sayı algısı

Aritmetik gerçeklerin ezberlenmesi

Doğru ve akıcı hesaplama

Doğru sayısal uslamlama

 

DSM-V Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabına göre;

Not:  Diskalkuli, sayısal bilgileri işleme,aritmetik gerçekleri öğrenme ve doğru ya da akıcı hesaplama yapma sorunları ile belirli öğrenme güçlükleri örüntüsünü göstermek için kullanılan seçenek bir terimdir.

 

 Bu özel güçlükler örüntüsünü tanımlamak için diskalkuli terimi kullanılırsa, sayısal uslamlama ya da sözcük uslamlama doğruluğunda güçlükler gibi, var olan diğer güçlüklerin de tanımlanması önemlidir.

 
DSM-V Mental Bozuklukların
Tanısal ve Sayımsal El Kitabına göre;


 Ağır olmayan: Eğitsel bir-iki alanda öğrenme becerilerinde birtakım güçlükler vardır,ancak özellikle okul yıllarında,uygun yerleştirme yapılırsa ya da yeterli destek verilirse,kişi bunları ödünleyebilir ya da işlevselliğini koruyabilir.

 
DSM-V Mental Bozuklukların
Tanısal ve Sayımsal El Kitabına göre;


Orta derecede: Eğitsel bir-iki alanda öğrenme becerilerinde belirgin güçlükler vardır,dolayısıyla okul yıllarında yoğun ve özel eğitim ara vermeleri olmadan kişi yeterlik sağlayamayacak gibi görünmektedir.

 

Etkinliklerini doğru ve etkin bir biçimde tanımlayabilmesi için,okulda,işyerinde ya da evde en azından günün bir bölümünde, uyarlamalar yapılması ya da destek verilmesi gerekebilir.
DSM-V Mental Bozuklukların
Tanısal ve Sayımsal El Kitabına göre;


 Ağır: Eğitsel bir-iki alanda öğrenme becerilerinde ağır güçlükler vardır,dolayısıyla kişi,okul yıllarının çoğunda,sürekli olarak, kişiselleştirilmiş özel bir eğitim görmeden bu becerileri öğrenemeyecek gibi görünmektedir.

 

Evde,okulda ya da işyerinde uygun yerleştirmeler yapılması ya da destek verilmesi durumunda bile kişi bütün etkinliklerini etkin bir biçimde tanımlayamayabilir.

Tarihsel Süreçte Disleksi

İlk çalışmalar;

 

Bir beyin hasarı sonucu ortaya çıkar,    sonradan gelişen bir durumdur.

Tarihsel Süreçte Disleksi

1917’de Hinsselwood;

 

Okuma güçlüğü sonradan değil konjenital nedenlerle doğuştan da var olabilir.

 

Kongenital word blindness

Doğuştan Kelime Körlüğü

 

Genetik geçişe dikkati çekmiştir.

Tarihsel Süreçte Disleksi

1941’de Strauss & Warner;

 

Minimal Brain Damage

Minimal Beyin Hasarı

 

Yeterli entelektüel düzeye sahip oldukları halde, okuma güçlüğü nedeniyle okulda başarılı olamayan vakalar

Tarihsel Süreçte Disleksi

İlk kez 1962’de Kirk;

 

Learning Disability

Öğrenme Güçlüğü

 

Serebral, duyusal ya da davranışsal bozukluktan kaynaklanan dili kazanma, konuşma, okuma- yazma, aritmetik becerilerin bir ya da birden çoğunun gelişiminde gecikme, bozukluk ya da geriliktir.

Tarihsel Süreçte Disleksi

1990 yılında, ABD Ulusal Öğrenme Bozukluğu Komitesi;

 

Learning Disorders

Öğrenme Bozukluğu

 

Dinleme, konuşma, okuma- yazma , akıl yürütme, matematik yeteneklerin kazanılması ve kullanılmasında önemli  güçlüklerle kendini gösteren heterojen bir bozukluk grubudur.

Disleksi Nedir?

Terminoloji:

Özgül Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme Güçlüğü

Öğrenme Bozukluğu

Özel Öğrenme Bozukluğu

Özgül Öğrenme Bozukluğu

Learning Disorders-LD

Dyslexia-DİSLEKSİ

genel terim olarak kullanılmaktadır.

Neden “Disleksi”?

Ülkemizdeki genel kanı;

“Aklı olan öğrenir”

 

 

Ülkemizde pek çok kişi Öğrenme Bozukluğunu biliyor!

 

 

 

 

Disleksi Nedir?

Disleksi; zeka geriliği, duyusal kusurlar ve kültürel faktörlerden bağımsız olarak gelişmektedir.

Disleksi Nedir?

Disleksi, bireyin yapısıyla ilgilidir,

 

M.S.S.’nin işleyiş bozukluğundan kaynaklanır,

 

Ömür boyu sürer.

Disleksi Nedir?

 Zeka sorunu yok.

Okuma sorunu,

Yazma sorunu,

Aritmetik beceri sorunu,

Bellek sorunu,

Sosyal algılama sorunu var.

Disleksi Nedir?

Disleksi terimi 18.yy’dan beri bilinen Latin/Yunan dillerine dayalı okuma ve konuşmadaki bozukluğu tarif eden bir terimdir.

 

dys…………… yetersiz, zayıf

lexia………….. kelimeler, dil

Disleksi Nedir?

Okuma sorunları için disleksi (dyslexia)

Yazı sorunları için disgrafi (dysgraphia)

Matematik sorunları için diskalküli (dyscalculia)

Disleksi Tipleri

Boder ;

Fonetik bozukluğa bağlı disleksi

Zihinde canlandırma yeteneği bozukluğu

Karma tip

 

Disleksi Tipleri

Boder’ın Tanımlamasına Göre;

 

Fonetik bozukluğa bağlı disleksi

 

Dil ve sözlü ifade alanında güçlük çekerler.

İşitsel kavrama becerileri zayıftır.

Sözcüklerin fonetik ayırımını yapamazlar.

Disleksi Tipleri

Boder’ın Tanımlamasına Göre;

 

2-Zihinde canlandırma yeteneği bozukluğu:

 

Harflerin, sembollerin görsel-mekansal analizini ve ayrımlaştırmayı yapamazlar.

 

Bu nedenle harflerin sırasını karıştırır,ters çevirir, günleri,ayları sırayla söylemede zorlanırlar.

Disleksi Tipleri

Boder’ın Tanımlamasına Göre;

 

Karma tip:

 

Hem fonetik bozukluk hem de zihinde canlandırma bozukluğu vardır.

Disleksi Tipleri

 

İşitsel-dil tip:

 

Sözel alanda güçlük çekerler. Sözlü işlerde yavaştırlar.İsimlendirme zorluğu yaşarlar.

 

Görsel-uzamsal tip:

 

Görsel ve mekansal algı gerektiren işlerde güçlük çekerler.

 

 

Disleksi Tipleri

Bakker:

L- tip Disleksi

P- tip Disleksi

 

Bakker sınıflamasını beyin hemisferlerinin fonksiyonlarına dayandırmıştır.

Disleksi Tipleri

Bakker sınıflamasına göre;

 

L- tip Disleksi

 

Sol hemisfer fonksiyon bozukluğuna bağlı okuma güçlükleridir.

 

Bu çocuklar hızlı okuyabilir ancak harf atlama-ekleme-değiştirme hataları yaparlar.

Disleksi Tipleri

Bakker’in sınıflamasına Göre;

 

P- tip Disleksi:

 

Sağ hemisfer fonksiyon bozukluğuna bağlı görsel algı kusurları olan çocuklardaki okuma güçlüklerini tarif eder.

 

Okumaları yavaştır.

 

Eksik bırakma ve tekrarlama hataları yaparlar.

 

DİSLEKSİ NASIL ORTAYA ÇIKAR?

 

Gelişimsel sapma, olgunlaşmada gecikme,

Genetik kalıtımsal etmenler sonucundaki

Algısal bozukluklar,

Nörolojik fonksiyonlarda bozukluk,

 

Çok faktörlü mekanizmalar rol oynar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİSLEKSİDE SORUN ALANLARI

NÖROLOJİK FONKSİYON BOZUKLUKLARI

 

İnput bozukluğu (giriş)

Entegrasyon bozuklukları (işlem)

Bellek bozuklukları (depolama)

Output bozuklukları (çıkış)

İNPUT (GİRİŞ) BOZUKLUKLARI
Görsel Alanda

Görsel algılama bozuklukları

Gördüğü nesnenin şekil ve pozisyonunu algılamada güçlük, harfleri sayıları ters ya da dönmüş olarak algılama

İNPUT (GİRİŞ) BOZUKLUKLARI
Görsel Alanda

Görsel algılama bozuklukları

 

beden…….dedem

 

gelin……....beyin

 

gizli………giysi

 

 

İNPUT (GİRİŞ) BOZUKLUKLARI
Görsel Alanda

Görsel Algı Kuralları

Şekil-Zemin İlişkisi

Yakınlık Yasası

Benzerlik Yasası

Tamamlama Yasası

Devamlılık Yasası

 

 

İNPUT (GİRİŞ) BOZUKLUKLARI
Görsel Alanda

Şekil Zemin İlişkisi

Tüm görsel algılamalarda bir şekil ve bir zemin vardır.

 

Şekil, bize yakın olandır ve arka yüzeyi oluşturan zemin içinde anlam kazanır.

 

Şekil daha etkileyici bir izlenim yapar ve daha iyi hatırlanır.

 

İNPUT (GİRİŞ) BOZUKLUKLARI
Görsel Alanda

Şekil - zemin ayırt etme sorunu

Okumaya ilişkin becerilerde güçlükler,

harf, kelime atlama hataları yaratır.

 

İNPUT (GİRİŞ) BOZUKLUKLARI
Görsel Alanda

Şekil - zemin ayırt etme sorunu

 

 

“Çekmecedeki sarı saplı bıçağı getir.”

 

 

İNPUT (GİRİŞ) BOZUKLUKLARI
Görsel Alanda

234    56    78   90

İNPUT (GİRİŞ) BOZUKLUKLARI
Görsel Alanda

Yakınlık Yasası

Birbirine yakın nesneler grup olarak algılanır.

 

2   3   4    5    6    7    8    9    0

 

    56    78   90

 

234    567    890

 

İNPUT (GİRİŞ) BOZUKLUKLARI
Görsel Alanda

Arkad        aşlar     ımdan                         dahay             avaşo  kuyor   muşu      mamab

enç  okc abal        ıyor      um.                            

İNPUT (GİRİŞ) BOZUKLUKLARI
Görsel Alanda

Benzerlik Yasası

Birbirine benzer birimler bir algısal bütünlük kazanır ve gruplamayı sağlar.

 

İNPUT (GİRİŞ) BOZUKLUKLARI
Görsel Alanda

Ne görüyoruz?

İNPUT (GİRİŞ) BOZUKLUKLARI
Görsel Alanda

İNPUT (GİRİŞ) BOZUKLUKLARI
Görsel Alanda

Devamlılık Yasası

Algısal alanımızda bulunan ve aynı yönde giden birimler birbiriyle ilişkili görünür.

 

 

 

İNPUT (GİRİŞ) BOZUKLUKLARI
Görsel Alanda

Soldan sağa ve satır izleme güçlükleri,

İNPUT (GİRİŞ) BOZUKLUKLARI
Görsel Alanda

Soldan sağa ve satır izleme güçlükleri,

 

Çokaman nobalara düşüyordu.

 

Kocaman balonlarla süslüydü.

 

İNPUT (GİRİŞ) BOZUKLUKLARI
Görsel Alanda

Uzaklık ve derinlik algılamada güçlük, derinliği kestirememe, sakarlık

 

Mekanda pozisyon algılama güçlüğü;

sağ-sol ayırt etmede güçlük, top yakalamak, yap-boz yapmak, makas-çekiç kullanmada zorluk, giyinmek,  pantolonun paçasını ayağından sokmak,ters giymek…

 

Montunu

buradan

asıyor.

İNPUT (GİRİŞ) BOZUKLUKLARI
İşitsel Alanda

İşitsel algı bozuklukları

Benzer sesleri karıştırma (soba-sopa)

 

İşitsel figür – zemin ayırt etmede güçlük     (tv izlerken seslenildiğinde bakmama)

 

İşitsel kopukluk (söylenilenlerin bir kısmını kaçırma, algılayamama)

İNPUT (GİRİŞ) BOZUKLUKLARI
Dokunsal Alanda

Dokunsal algılama, ayırt etme güçlükleri

Avucuna, sırtına çizilen şekli söylememe

Isı, sertlik, pürüzlülük farkını ayırt edememe, elindeki cismi tanıyamama…..

 

Dokunsal aşırı duyarlılık

Huylanmalar, kağıda vb dokunamama, kot vb giysileri giyememe, tırnak kesememe, banyo edememe, eşofman tercih etme, ev kıyafetini çıkarmak istememe……

ENTEGRASYON (İŞLEM) BOZUKLUKLARI

Sıraya koyma becerisinde güçlükler

Ayları, günleri sıralayamama,

Planlama yapamama,

Olayları oluş sırasına göre anlatamama,

Yaptıkları, hayatı bölük pörçük,

Bütünlük yok

Verimlilik yok

ENTEGRASYON (İŞLEM) BOZUKLUKLARI

Organizasyon bozuklukları

odasının, masasının, çantasının düzensiz olması,

zamanı iyi kullanmamak,

ödevlerini unutmak- zamanında çantaya koymaz, akşamdan çantayı hazırlamaz.

 

BELLEK BOZUKLUKLARI

Öğrenme bozukluğunda daha çok kısa süreli bellek bozuklukları görülür.

 

BELLEK BOZUKLUKLARI

Kısa süreli işitsel bellek sorunları:

 

Yönergeyi aklında tutamamak,

Evde çok çalıştığı halde okulda unutmak,

Çarpım tablosunu öğrenememek,

Kısa sürede şiir ezberleyememek,

İsim öğrenememek,

“Ne demiştin?”

“Ne yapacaktım ben?”

BELLEK BOZUKLUKLARI

Kısa  süreli görsel bellek bozuklukları

 

Gördüğünü unutma,

Harflerin şekillerini akılda tutamama,

Otomatik kelime tanımanın gecikmesi,

Okumayı otomatikleştirememe,

 

Üst satırdaki Ela’yı altta tanıyamamak.

 

“t”……….”bu neydi”

 

 

 

OUTPUT(ÇIKTI) BOZUKLUKLARI

Dil alanındaki çıktı bozuklukları;

kendiliğinden konuşmaya başlayamama, nereden başlayacağını bilememe,

soru yöneltildiğinde bildiği halde uygun cevap verememe,

söylemek istediğini değil başka şeyler söyleme,

topluluk önünde konuşamama,

sırasıyla olayları anlatamama….

 

OUTPUT(ÇIKTI) BOZUKLUKLARI

Motor (hareket) alanda bozukluk:

-kas koordinasyonunda sorunlar;

sakarlık, sık sık düşme,

bisiklet binememe,

koşamama,

 

-ince–motor becerilerde zorluklar,

yavaş ve bozuk yazı yazma,

düğme ilikleyememe,

kalemi yanlış tutma,

kalemi çok sıkı ya da gevşek tutma

 

 

 

Disleksi değerlendirmesinde tüm bu alanlardaki var olan güçlükler

saptanmalıdır.

 

 

  

DİSLEKSİDE AYIRICI TANI


Zihinsel Gerilik
(Mental Retardasyon)

 

Zeka Geriliği sıklığı %2

Türkiye’de yaklaşık 1,5 milyon kişi

Zeka Gerilikleri

 

Ağır Derece MR IQ= 35 altı (3 yaş zekası)

Orta Derece MR IQ= 35-55 arası(6 yaş zekası)

Hafif Derece MR IQ= 55-70 arası(12 yaş zekası)*

 

*(Öğrenme güçlüğü ile en sık karıştırılan grup)

Zeka Geriliği – Disleksi Ayırıcı Tanısı

Zeka Geriliği ve Disleksinin Benzer Yönleri;

Harfleri tanıyamama,

Unutkanlık,

Okumayı sökememe,

Harf karıştırma,

Okumayı sevmeme,

Yazının çirkin olması,

Eksik yazma,

Okuduğunu anlamama,

Sırasıyla sayamama,

Aritmetik işlemlerde zorlanma vb.

Zeka Geriliği – Disleksi Ayırıcı Tanısı

İyi öykü alınmalı

Zihinsel engelli çocuklar neyi eksik yaptıklarının farkında değildirler ve performanslarından memnundurlar ?

 

Disleksi olanlar neyi yapamadıklarının farkındadırlar ve kapasitelerinden memnun değildirler.

Zekanın Boyutları

Sözel IQ:

Genel Bilgi

Benzerlikler

Aritmetik

Yargılama

Sözcük Dağarcığı

Sayı Dizisi

Zekanın Boyutları

Performans IQ:

Resim Tamamlama

Resim Düzenleme

Küplerle Desen

Parça Birleştirme

Şifre

Labirentler

Zeka Geriliği – Disleksi Ayırıcı Tanısı

 

Zeka geriliği ile Disleksi’nin en önemli farkı;

ZG’de tüm işlevlerde normalin altında performans görülürken,

 

Disleksi’de bazı işlevlerde normalin altında performans vardır.

 

 

Zeka Geriliği – Disleksi Ayırıcı Tanısı

Genel bilgi alt testinde her ikisinde de düşüklük beklenir.

 

Disleksi’de zihinsel engellilere göre yargılamada daha az sorun beklenir.

 

Aritmetik alt testinde her ikisinde de düşüklük beklenir.

Zeka Geriliği – Disleksi Ayırıcı Tanısı

Dislekside sözel alt testler daha düşüktür.

 

Zeka geriliğinde hem sözel hem performansta düşük puanlar beklenir.

Asperger Bozukluğu ve Disleksi
Ayırıcı Tanısı

Asperger Bozukluğunda yargılamada ciddi sorunlar vardır.

 

 İlköğretimin ikinci kademesinden itibaren belirginleşmeye başlar. İnsan ilişkilerinde çok ciddi sorun yaşarlar. Disleksi’de yargılamada fazla sorun yoktur.

 

Aspergerde Disleksi’ye benzer biçimde okuduğunu anlayamama, ana fikir çıkaramama vardır.

 

Asperger Bozukluğu ve Disleksi
Ayırıcı Tanısı

Aspergerde genel bilgi normalin üzerinde olabilir ama bu bilgiyi kullanmalarında sorun vardır. İşlerine yaramayacak bilgileri depolarlar.

 

Aspergerliler mizahı anlayamazlar, performans testlerinden resim düzenlemede (yargılama becerisi de gerektiren) sorun yaşayabilirler.

Eğitim Yoksunlukları-
Erken Dönem Yoksunlukları

Öğrenmede kritik yaşlar vardır. Bu yaşları kaçırırsanız bazı şeyleri öğrenmek mümkün olmaz.

 

Erken eğitim yeni sinaptik bağlar oluşmasını sağlıyor.

 

Fransa’da ormanlık bir bölge de bulunan 10-11 yaşlarındaki Victor, hiçbir dili bilmez ve konuşmaz haldeydi. Yürümüyor, dört ayak üzerinde gidiyordu. Bir şeye uzun süre dikkat edemiyor,insanlardan korkuyor ve sosyal ilişkilerden kaçınıyordu.

 

Beş yıllık bir eğitimden sonra birkaç kelime ve isimden başka bir şey söyleyemedi. Kendi başına yaşayıp, insanlarla iletişim kurmayı da öğrenemedi.

Eğitim Yoksunlukları-
Erken Dönem Yoksunlukları

Yuvalarda kalan çocuklarda Disleksi ve DEHB’na daha sık rastlanıyor.

 

 Eğitim yoksunluğu ve genetik faktörler önemli rol oynuyor.

 

Sosyal izolasyon ve uygun eğitim alamama gelişimsel geriliklere yol açıyor.

 

Duygusal Sorunlar-Disleksi
 Ayırıcı Tanısı

Boşanma,

Göç,

Yas,

Aile içi şiddet,

Duygusal ihmal,

İstismar,

 

 

Duygusal Sorunlar-Disleksi
 Ayırıcı Tanısı

Kaygı

Ayrılma Anksiyetesi (Kaygısı),

Okul Fobisi,

“Okumayı Öğrenme Kaygısı”

 

DİSLEKSİ benzeri belirtiler gösterebilir.

 

Kaygı bozukluğu olan pek çok çocuk

öğrenememe yakınmasıyla başvurur.

DİSLEKSİ İLE KARIŞIR.

 

 

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu-Disleksi
Ayırıcı Tanısı

DEHB-Disleksi Benzer Yönler;

Dersle ilgilenmiyor,

Harfleri öğrenemedi,

Okumayı sökemedi,

Hatalı okuyor,

Okuduğunu anlamıyor,

Ders yapmak istemiyor,

Yazı yazmaktan kaçınıyor,

Yazısı çirkin,

DEHB-Disleksi Farklı Yönler;

 

DEHB………….isterse güzel yazar,

 

Disleksi………. istese de güzel yazamaz.

 

DEHB-Disleksi Farklı Yönler;

 

DEHB…………… Dikkat ederse öğrenir,

 

Disleksi………… Dikkat etse de öğrenmede                                    zorlanır.

 

DEHB-Disleksi Farklı Yönler;

 

DEHB…………….Kelimenin sonunu uydurur,                                        harf karıştırmaz,

 

Disleksi…………..Kelimenin her harfini                                                  yanlış okuyabilir,

harf karıştırır.

 

 

 

DEHB-Disleksi Farklı Yönler;

 

DEHB…………….Hemisferler arası işlev                                                           farkı azdır.

 

Disleksi…………..Hemisferler arası işlev                                                        farkı 10 puan ve üzeridir.

 

 

Disleksi+DEHB

DEHB tedavisi……. DEHB+Disleksi olduğunda                                        etkinliği daha az.

 

 

DEHB+Disleksi……….DEHB tedavisiz özel                                                  eğitim etkinliği az

 

Ayırıcı tanı yapmak Çocuk Psikiyatrisi Uzmanının sorumluluğundadır.

 

Öğrenme sorunu yaşayan her çocuk Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı tarafından değerlendirilmelidir.

Copyrights © 2021 - Tüm yazı ve görseller Disleksi Derneği'ne aittir.